Форма на обучение / Информационен пакет

  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалностите „Техника, технологии и предприемачество“ и „Техника и технологии“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... - 2 семестъра - Информационен пакет
  • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по специалност от друго професионално направление - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 рограмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

 ООбучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Магистърската програма "Кариерно развитие и предприемачество" има за цел да задоволи  нарастващите потребности  на обществото, образователните институции и бизнеса от високо квалифицирани специалисти от областта на кариерното развитие, предприемачеството и предприемаческото обучение.

Разработената концепция и учебна документация е в  съответствие с актуалните потребности и тенденции на пазара на труда,  свързани с търсенето на висококвалифицирани специалисти, способни да реализират във висока степен на самостоятелност и отговорност своите знания, умения, лични и професионални компетентности. Те са в синхрон с изискванията на обвързаните с програмата професионалните длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България.

Магистърската програма е бинарна в съдържателно отношение - интегриращо свързва кариерното развитие на личността с обучението й по предприемачество като доказана фирмена, образователна и личностно-поведенческа практика. Целеположен е специалист, работещ в активно променяща се среда, компетентен да интегрира   традиционни и алтернативни в  целевото, съдържателното и технологичното отношение консултантски и мениджърски функции и аспекти на кариерното развитие и предприемачеството.

Програмата е концептуирана така, че да отчита международния опит като същевременно се съобразява с националните реалности и тенденции в подготовката на подобни интегрални висококвалифицирани специалисти.

Учебната документация е разработена съобразно държавните изисквания за обучение в  ОКС "магистър" и изискванията на Закона за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Съдържанието на обучението по магистърската програма е научно-теоретично и приложно по характер. Свързано е с изграждането на основните групи професионални способности, изграждащи базиса, инвариативността и вариативността на професионалните компетентности на студентите-магистри - умения за извършване на научноприложна изследователска дейност; диагностична, консултантска и методическа дейност; комуникационна, информационна и управленческа дейност; работа с документация; изграждане на ефективен индивидуален и групов работен стил.

Студентите развиват своите знания, умения,  лични и професионални компетентности чрез системна и надграждаща се академична и практическа подготовка, включваща учебни дисциплини и практикуми, съответстващи на бинарността, интегралността и специфичността на придобиваната професионална квалификация.

Процесът на обучение по магистърската програма гарантира усвояването на учебното съдържание и развитието на знанията, уменията, личните и професионалните компетентности на студентите. Процесът на обучение включва използването на съвременни лекционни, практически, интерактивни и тренинг форми, методи и подходи на преподаване и учене, като в същото време подготовката на студентите-магистри е ориентирана към активизиране на собствените им образователни възможности.

Дипломирането по магистърската програма "Кариерно развитие и предприемачество" завършва с Държавен теоретичен изпит или Защита на дипломна работа.

Образователна мобилност и международна сравнимост на придобитите знания, умения и компетентности.

В съдържателен и организационен аспект обучението по магистърската програма "Кариерно развитие и предприемачество", внедрената кредитна система и системата по качество на обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград позволяват на подготвените магистри да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда на национално и международно равнище в рамките на формалната и неформалната сфера,  в сферата на кариерното консултиране и менажиране на предприемаческо обучение. Завършилите магистри имат право да повишават квалификацията си във всички продължаващи форми на висшето образование в Р България и в чужбина.

Квалификация и кариерно развитие на специалистите, зъвършили магистърската програма

Завършилите магистърската програма "Кариерно развитие и предприемачество" получават диплома за висше образование по ОКС "магистър" с професионална квалификация "Педагог, кариерен консултант и организатор на предприемаческо обучение".

Дипломираните магистри имат необходимата подготовка за професионална реализация в сферите на образованието и стопанската дейност като:

  • преподаватели в национални и регионални професионални обучаващи институции, курсове и програми, свързани с квалификацията на учащи, както и с квалификацията и преквалификацията на работещи или безработни;
  • кариерни консултанти в системата на формалното и неформалното продължаващо професионално обучение;
  • кариерни консултанти и организатори на предприемаческо обучение в рамките на формалното общообразователно и професионално училище, колежи и висши училища, както и такива в алтернативните форми на неформалното образование;
  • експерт-оценители на проекти, курсове и програми за кариерно развитие  и предприемаческо обучение в сферата на фирмено продължаващо професионално обучение;
  • автори и мениджъри на образователни проекти и ръководители на екипи от областта на кариерното развитие на личността и обучението по предприемачество в сферата на формалното, неформалното и фирменото продължаващо професионално обучение;

Дипломираните магистри по програмата имат възможност да:

  • специализират в различни форми за следдипломна квалификация и продължаващо обучение;
  • продължат образованието си в ОКС "доктор".