Форма на обучение / Информационен пакет

Редовна форма на обучение и задочна форма на обучение - Информационен пакет

 

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 

 Обучение

 Обучението се извършва от Технически факултет.

 

 Анотация

es sf                                                      noir

Югозападният университет „Неофит Рилски“, в качеството си на водеща организация по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове ще провежда съвместно обучение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София (партньор по проекта) по специалност „Мениджмънт и икономика на околната среда“ за ОКС „Магистър“.
Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „Магистър-инженер“ в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
Магистърската програма „Мениджмънт и икономика на околната среда“ се базира на концепцията за „хибридност“ на специалностите чрез съчетаване на модерното инженерно образование, с акцент върху технологиите. Тя е в съответствие с актуалните тенденции, свързани с търсенето на висококвалифицирани специалисти, способни да реализират във висока степен на самостоятелност и отговорност своите знания, умения, лични и професионални компетентности в областта на Информационни и комуникационни технологии, икономиката, управлението на природните ресурси и екология.
Предназначението на магистърската програма „Мениджмънт и икономика на околната среда“ е да осигури система от фундаментални знания и умения, които са от значение за бързо развиващите се Информационни и комуникационни технологии, икономически и екологични процеси.
Срок на обучение:
1 година – за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, професионално направление 5.13 Общо инженерство, професионално направление 3.7. Администрация и управление или професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
–––––––––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––––––––––––––
BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.