Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за придобилите ОКС бакалавър по специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Студентите, обучавани в магистърската програма овладяват знания върху: (1) Обща подготовка по предмети и раздели, които осигурят обучението по други основни дисциплини като: обща биология; методология при провеждане на научни изследвания и статистически анализ на данни получени при експерименти свързани с физическа работа, движения, физическо натоварване, спорт, спортна тренировка; (2) Специална подготовка по медико-биологични дисциплини свързани с движения и системно физическо натоварване като: анатомия на скелетно-мускулна система при двигателна активност на човека; невро-механика на двигателнат активност; кинезиология  на движенията; кинезиологична биомеханика - дисциплина която разглежда биомеханиката на по-широк кръг активности на скелетна мускулатура; локомоция и двигателни умения при запазване на определена поза и равновесие, фигнес, теглене и бутане, хвърляне, удар и ритане, ходене, бягане, скачане, плуване, гребане, падане и приземяване; моторен контрол  и двигателно обучение; анализ на движенията; биоенергетика на двигателната активност; моторен контрол на движенията и моторно поведение при стареене; хранене, метаболизъм и биостимулиране в спорта; (3) Общо-научна  и специална подготовка в психосоциални, правни, икономически и производствени области свързани с физическа работа, двигателна активност и спорт, чрез обучение по дисциплини като: психология на двигателната активност и спорта, социални аспекти на физическата активност и здравно законодателство, спортен мениджмънт; (4) Обща методико-практическа подготовка в области свързани с изследване на движенията и активността на скелетната мускулатура и обучение в разнообразни приложни сфери като спорт, танцови, инструментални и пластични изкуства, вербалност и пеене и др.; (5) Специализирана методико-педагогическа подготовка, която включва теоритични, методични и иновационни аспекти в областта на обучението по физическо възпитание, спортната тренировка, спортния подбор, управлението на спорта и центрове за физическо усъвършенстване чрез дисциплини като: Избрани глави   и иновации в ТМФВ и ТМСТ, Спортен мениджмент, Стречинг и плиометрия и др. (6) Практическа подготовка за усъвършенстване на методическите умения за обучение по основни спортни дисциплини и практическите умения за изпълнение на спортно-технически двигателни активности от различни спортни дисциплини като: лека атлетика, баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, плуване, гимнастика, ски, тенис, йога, която се реализира чрез избираеми дисциплини.

Завършилият ОКС "магистър" "спортен кинезиолог" е подготвен за реализация в по-широка сфера - компетенциите на специалистите, базирани на общата, специализираната и практическата подготовка, им позволява да разширят областите на приложение и предмета на дейностите - освен педагогическа дейност още и консултанска, експертна, организационна, здравно-просветна, ръководна (мениджърска) и научно-изследователска дейност.

Професионална реализация на кадрите:

  • в държавни и международни асоциации и структури, свързани със спорт и фитнес;
  • в администрацията на университетски и колежански факултети  и центрове за спорт;
  • в посреднически и импресарски фирми за спортно предприемачество;
  • в предприятия и фирми за производство и търговия на спортни съоръжения и артикули;
  • като експерти и специалисти в институции и структури, ангажирани с координацията и управлението на национални и международни движения в областта на активния начин на живот и спорта за всички.
  • като персонални треньори или треньори на определени кондиционни качества          (по профилирана тренировка - силова тренировка, тренировка за издръжливост или бързина и др.);
  • като дминистратори или мениджъри на фитнес клуб, спортен клуб, здравно-оздравителни и курортни центрове, SPA центрове и др.
  • като директори на специализирани спортни училища и университети;