Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за завършили ОКС бакалавър или ОКС магистър по специалности от други професионални направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Специалност Логопедия има над 25-годишна история и е утвърдена сред специалностите от направление здравни науки в областта за комуникацията при лица с езикова, говорна и слухова патология.

Обучението на студентите се осъществява от над 40 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели.

Учебният план на специалността е структуриран, съобразно изискванията на Международната асоциация по Логопедия и фониатрия ( IALP ) и отговаря на стандартите на Перманентния комитет за връзка с логопедите към Европейския съюз (CPLOL).

Дипломираният магистър трябва да има много добри познания (определение, етиология, симптоматика, диагностика и диференциална диагностика, логопедична работа и превенция) за речевите, езиковите и гласови нарушения. Той следва да може да диагностицира и терапевтира следната говорна патология:

 • нарушения в писмената комуникация ( дислексия, дисграфия, дискалкулия)
 • речеви-моторни нарушения (дизартрия, апраксия)
 • комуникативни нарушения при емоционално - поведенчески разстройства
 • комуникативни нарушения при множествени аномалии
 • комуникативни нарушения при емоционално поведенчески нарушения и психични заболявания
 • комуникативни нарушения при ДЦП
 • артикулационни нарушения
 • езикови нарушения при деца
 • езикови нарушения при възрастни
 • нарушения на плавността на речта
 • гласови нарушения
 • нарушения на гълтането и дъвкането
 • комуникативни нарушения, свързани със слухова патология
 • комуникативни нарушения при орофациални аномалии и др.

Логопедът трябва да може да познава целия диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху горепосочената патология.

При необходимост логопедът е в състояние да провежда консултативна дейност с деца с увреждания, техните родители, с възрастни с комуникативни нарушения и техните близки. Логопедът работи в екип с аудиолози, офталмолози, ортодонти, оториноларинголози, фониатри, невролози, психолози, и психиатри в специализирани клинични заведения, центрове за рехабилитация на слуха и говора, диагностични клинични центрове и др.

Обучението на бъдещите логопеди се осъществява в собствена университетска клинична база, в базови специализирани заведения, в диагностични и терапевтични центрове. Специалността разполага с уникална компютъризирана апаратура за диагностика на езикови и говорни нарушения от фирма Kay Pentax, САЩ.

На студентите от специалност Логопедия се предлага възможността да бъдат обучавани в рамките на 1 семестър в чуждестранни университет по програма Erasmus +. Сключените договори по Erasmus+ са с водещи университети в Европа и САЩ:

Катедрата има участие в международни програми за академичен обмен на ниво преподаватели и осигурява гост - лектори от университети от страни на Европейския съюз и САЩ.

Образователно-квалификационната степен "магистър по логопедия" е основа за продължаване обучението в ОНС Доктор. Специалността е акредитирана и обучението се провежда по кредитната система.

Формата на обучение е редовна. Продължителността на обучение е 2 години. Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен "магистър".