Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно, за придобилите ОКС „Бакалавър“ по специалност „Кинезитерапия - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 1 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Обществено здраве, здравни грижи и спорт.

 Анотация

Обучението в магистърска програма "Кинезитерапия" е предназначено за лица, завършили ОКС "Бакалавър", специалност "Кинезитерапия", от професионално направление 7.4. Обществено здраве.

Обучението в магистърската програма е насочено към придобиване на тясно специализирани знания и умения в области, като промоция на здравето, приложение на кинезитерапията в системата на здравеопазването и в спортната практика, провеждане на научни изследвания в областта на кинезитерапията, патокинезиологията, кинезиологията и др. Студентът, придобил професионална квалификация "Магистър по кинезитерапия" притежава професионални знания, насочени към разширяване и обогатяване на съвременните теоретични и практически познания в областта на кинезитерапията, както и придобиване на тясно специализирани знания в конкретни области.

Обучението на студентите, придобили професионална квалификация "Магистър по кинезитерапия" получават знания и умения, даваща им възможност да извършват следните дейности в областта на кинезитерапията: Задълбочаване на научно-теоретичната и професионалната подготовка в областтта на кинезитерапията; Надграждане на знанията в научноизследователската, научноприложната дейности в областта на кнезитерапията; Развиване на способности у завършващите за гъвкава адаптация в условията на социални, икономически и други промени; Овладяване на допълнителни теоретични знания и практически умения, които да позволят реализация на завършилите студенти в широк кръг от дейности в областта на кинезитерапията; Придобиване на знания и умения за упражняване на специалността в областта на мускулно-скелетните и други дисфункции; Реализиране на подготовка, осигуряваща адаптивност и мобилност в областта на кинезитерапевтичната практика; Осигуряване на възможност за продължаване на обучението в друго висше училище, в по-горни образователни степени и в сродни професионални направления по (Наредба за единните държавни изисквания за специалност "Кинезитерапия", Директивите на Европейския съюз и Европейската мрежа за висше образование по физиотерапия (ENPHE) в Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот в областта на физиотерапията); Да разработват или да участват в изработването на експертни оценки относно функционалния статус при комплицирани и нетипични случаи на функционален дефицит; Да организират и управляват кинезитерапевтична практика; Да участват в реализирането на практическото обучение на бакалаври и продължаващо обучение по кинезитерапия; Да осъществяват методично ръководство при реализирането на кинезитерапевтични програми; Да осъществяват научноизследователска дейност в областта на кинезитерапията.

Завършилите ОКС"Магистър" с професионалната квалификация "Магистър по кинезитерапия" имат възможност да се реализират, като ръководни и изпълнителски кадри или представители в експертни комисии в следните направления: лечебни заведения (за болнична помощ, извънболнична помощ и други); възстановителни центрове; научноизследователски спортно-възстановителни центрове; научни центрове; фитнес-центрове; СПА центрове; училища; професионални здравни центрове; спортни клубове; учебно-спортни бази и центрове; учебни заведения и други.