Форма на обучение / Информационен пакет

Задочна – 3 семестъра

Според Наредбата за Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ от Професионално направление „Обществено здраве“ (Приета с ПМС № 215 от 18.08-2006 г., изм. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2024 г.) могат да кандидатстват:

  1. След придобита специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ „Медицинска сестра“ , „Акушерка“ или „Лекарски асистент“ - Чл. 3 (2).
  2. След придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“ и една от специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Социален мениджмънт“ или „Здравен мениджмънт“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – Чл. 3 (3).
*Навсякъде в Наредбата думите „специалист по…“ се заменят с „професионален бакалавър по…“ (Обн. ДВ. бр. 87 от 2008 г.)

 Акредитация

 Срок на валидност на акредитацията до следващата програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

 Анотация

Обучението в магистърската  програма е насочено към получаване на задълбочени знания за методите за здравни анализи и оценки, икономика на здравеопазването, медицинска статистика и информатика, правни, социални, психологически и педагогически науки, необходими при организиране, контролиране и управление на здравните грижи. Задълбочено се изучава методика на обучение по практика и методология на научноизследователската работа. Професионалната реализация обхваща длъжности на ръководители в здравеопазването – главна медицинска сестра, главна акушерка, старша медицинска сестра, старша акушерка; ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора; преподаватели във висши училища; експертни позиции по здравни грижи в общинската, областната и националната здравна администрация.

Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността „Управление на здравните грижи“ на образователно-квалификационната степен „магистър“ и професионална квалификация „ръководител на здравните грижи и преподавател по практика“.