Форма на обучение / Информационен пакет

Обучението е с продължителност 1 година - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”.

 Анотация

Магистърската програма "Адаптирана спортна дейност и физическа активност" осигурява придобиване на теоретични знания и практически умения, позволяващи планирането, организирането и провеждането на адаптирана спортна дейност по един или няколко спорта или физическа активност за различните възрастови групи лица.

Дисциплините, заложени в учебния план, изграждат задълбочена и специализирана подготовка на студентите, гарантираща им професионална реализация.

Предназначение на магистърска програма"Адаптирана спортна дейност и физическа активност"

Магистърската програма "Адаптирана спортна дейност и физическа активност " е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен "Бакалавър"/"Магистър" по специалност "Физическо възпитание и спорт" и специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание" от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, по специалности от професионално направление 7.6. Спорт и по специалност "Кинезитерапия" от професионално направление 7.4. Обществено здраве.

Изисквания към професионалната компетентност

В подготовката на студенти в магистърска програма "Адаптирана спортна дейност и физическа активност" изисква от тях в края на обучението те да:

  • притежават необходимия обем теоретични знания за същността на адаптираната спортна дейност и физическа активност, гарантиращи успешната им професионална реализация;

  • владеят технологията на адаптираната спортна дейност и физическа активност, нейните основни методи и форми на приложение;

  • познават характерните особености при различните видове спорт и методиката на работа при хора с увреждания и интелектуална недостатъчност;

  • усвоят правилата и нормите на професионалната етика и обслужването на хора с увреждания и интелектуална недостатъчност;

  • подобрят и обогатят чуждоезиковата си подготовка;

  • притежават умения за разработване на програми за адаптираната спортна дейност и физическа активност, съобразени с различните категории и видове увреждания;

  • формират способност за самостоятелно усъвършенстване на придобитите знания и умения и тяхното умело прилагане в реална работна среда;

  • поддържат добра физическа годност и координационна подготовка за активно участие в различните видове спорт или физическа активност.

Тези изисквания се реализират чрез достатъчни по обем знания с фундаментален, специализиращ и методико-практически характер, които включват:

- знания, формиращи необходимият широк теоретичен фундамент в областта на адаптираната спортна дейност и физическа активност и управлението на качеството им; основните принципи за тяхното реализиране, многообразието от адаптирани спортни програми и методите, средствата и формите за прилагането им;

- методико-практически знания и умения за различните видове спортове като съществена съставна част на адаптираната спортна дейност и физическа активност;

- широкоспектърни знания в областта на спорта и адаптираната спортна дейност относно: психологията на личността и особеностите на лицата с увреждания; етиката; маркетинга и управлението на човешките ресурси; материално-техническата база и мениджмънт;

- специализирани знания, заложени в практическото обучение, които са необходими за разработването на различните видове адаптирани програми за всички възрастови групи лица с увреждания и интелектуална недостатъчност.

Област на професионална реализация

Придобилите професионална квалификация магистър по "Адаптирана спортна дейност и физическа активност" ще притежават необходимите професионални компетенции за реализациякакто в държавния, така и в частния сектор - спорт, здравеопазване, туризъм и образование. Магистърската програма подготвя висококвалифицирани методисти, консултанти и експерти по Адаптирана спортна дейност и физическа активност за хора с увреждания, които осъществяват своята дейност в спортни клубове и федерации, в лечебно-оздравителни, рехабилитационни и ресурсни центрове и в специални училища.

Продължителност на обучението в магистърската програма

Една учебна година /1 учебна година/ - 2 семестъра - редовно обучение

Обучението завършва с теоретичен държавен писмен изпит или защита на дипломна работа.