Форма на обучение / Информационен пакет

Обучението е с продължителност 1 година - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”.

 Анотация

Специалистът "Спортен мениджър" е потенциален професионален ръководител, който осъществява управленска дейност в сферата на спорта, свободното време и рекреацията. Изпълнява задачи за ефективно управление на държавни, общински, частни и обществени спортни институции и организации. Създава, усъвършенства и развива системи за управление в съответствие със съвременните тенденции в развитието на теорията и практиката по маркетинг и мениджмънт. Прилага изследователски методи, формира и прилага маркетингови и управленски стратегии в спорта,  свободното време и рекреацията на регионално, национално и международно равнище.

Дисциплините, заложени в учебния план, изграждат задълбочена и специализирана подготовка на студентите, гарантираща им професионална реализация.

Основни задачи

(1) Планиране и организация на спортни прояви и събития, (2) управление на спортен клуб, федерация, (3) координиране на всички нива в съответната област и (4) проверка и анализ на постигнатите резултати в съответната спортна организация.

Студентът, изучаващ магистърската програма по "Спортен мениджмънт и маркетинг", трябва да усвои комплекс от интердисциплинарни знания и практически умения и компетенции, които му осигуряват компетентност в управленските процеси в спорта, свободното време и рекреацията:

  • знания по теория и технология на различните видове спорт, занимания в свободното време и видове рекреация;
  • знания по теория, технология и организация на различни обекти и процеси в сферата на спорта;
  • знания за същността и спецификата на спортния мениджмънт (администрация; човешките ресурси, финанси; право и законодателство, социална защита и сигурност, и др.);
  • знания за същността и спецификата на спортния маркетинг (психология, социология и статистика, връзки с обществеността, управление на марката, комуникационни технологии в управлението на спорта, и др.)
  • знания по стратегическо планиране и организационно проектиране, функциониране и развитие на спорта (държавни, общински, частни и обществени спортни институции и организации);

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ

Основната концепция на специалността е да обобщи характеристиките в мениджмънта на спортни събития и да подпомогне размножаването на наличните ресурси или ресурсите за отворено образование, особено за младите работници.

Длъжностите, които могат да заемат са според националната класификация на професиите и длъжностите на Република България, 2011 г.:

1431                Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове

3001    Генерален секретар, спортна организация

7003    Главен секретар, спортна организация

7008    Заместник-председател, спортен клуб

7009    Заместник-председател, спортна организация

7010    Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт

7012    Председател, спортен клуб

7013    Председател, спортна организация

7014    Председател, дружество за физкултура и спорт

3016    Управител, спортни дейности

6023    Ръководител отдел, спортни дейности

6024    Директор на районна дирекция "Български спортен тотализатор"

6026    Спортен мениджър