Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика и чужд език

Предучилищна педагогика и чужд език

Социална педагогика

Специална педагогика

 

Педагогика на обучението по...

Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

Педагогика на обучението по Български език и чужд език (английски, руски, гръцки, китайски)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Педагогика на музикалното изкуствo

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество

Педагогика на обучението по физика и математика

Педагогика на обучението по химия и физика

Педагогика на обучението по география и история

Физическо възпитание и спорт

Техника, технологии и предприемачество

 

Филология

Българска филология

Английска филология

Приложна лингвистика (английски с немски, или френски, или руски, или гръцки)

Английски език и етнология

Английски език: превод и комуникации

Чужд език (руски, немски или френски и втори чужд език английски) и бизнес администрация

Славянски език (руски, чешки или хърватски) и туризъм

 

История и археология

История

Архивистика и информационна сигурност

История и археология

 

Философия

Философия

 

Социология, антропология и науки за култура

Социология

Културология и културен мениджмънт

Култура и медии

Култура и културен туризъм

 

Психология

Психология

 

Политически науки

Международни отношения

Политология

 

Социални дейности

Социални дейности

 

Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

 

Администрация и управление

Публична администрация

Бизнес мениджмънт и предприемачество

 

Икономика

Счетоводство и контрол

Финанси

Международен бизнес

Икономика на публичната сфера

Бизнес маркетинг и реклама

 

Туризъм

Туризъм

Устойчив туризъм

 

Физически науки

Физика

Оптични технологии

Медицинска физика

 

Химически науки

Химия

Медицинска химия

 

Науки за земята

География и регионална политика

Екология и опазване на околната среда

 

Математика

Математика

 

Информатика и компютърни науки

Информатика

Информационни системи и технологии

 

Машинно инженерство

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

 

Електротехника, електроника и автоматика

Електроника

Приложни електронни системи

 

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи и технологии

Информационни и комуникационни технологии

Интелигентни бизнес системи и логистика


Обществено здраве

Кинезитерапия

Логопедия

 

Здравни грижи

Медицинска сестра

Акушерка

 

Спорт

Спорт

 

Изобразително изкуство

Мода

 

Музикално и танцово изкуство

Българска народна хореография

Съвременна хореография

Изпълнителско изкуство (Народни инструменти или народно пеене)

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

Електронни технологии в музиката

 

Театрално и филмово изкуство

Филмов и телевизионен монтаж

Актьорско майсторство

Филмова и телевизионна режисура

Филмово и телевизионно операторство

Продуцентство в развлекателните индустрии и аудио-визуални изкуства

 

Национална сигурност

Национална сигурност