Форма на обучение / Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 3.4. Социални дейности - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в други направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Магистърската програма "Социални дейности" осигурява задълбочена широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на социалната работа. Обучението е базирано на балансиран учебен план, който предвижда интегриране на знания и умения и прилагане на съответните компетенции в широк спектър социални дейности с индивиди, семейства, групи, общности и организации.

Дипломираните магистри по социални дейности  могат да се реализират във всички социални структури, както и във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социална работа.