Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 3.4. Социални дейности или професионално направление 3.2. Психология - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 рограмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Магистърската програма "Социално-терапевтично консултиране" разширява и задълбочава фундаменталната, широкопрофилна и специализирана подготовка по социална работа, придобита в бакалавърската степен. Завършилите специалисти придобиват широка интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания, умения и компетенции в областта на социалното консултиране и социалната терапия в съответствие със съвременните тенденции в европейски и глобален мащаб.

Програмата предвижда интегриране на знанията и уменията и прилагане на съответните компетенции в практиката с индивиди, семейства, групи, общности и организации.

Дипломираните магистри по социално-терапевтично консултиране могат да се реализират в социални  и здравни структури, както и във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социална работа.