Форма на обучение / Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в професионално направление 3.4. Социални дейности или професионално направление 3.2. Психология - 2 семестъра - Информационен пакет

задочно, за притежаващи ОКС "бакалавър" или "магистър" в други направления - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Програмата предвижда интегриране на знанията и уменията и прилагане на съответните компетенции в практиката с индивиди, семейства, групи, общности и организации, като разширява и задълбочава фундаменталната, широкопрофилна и специализирана подготовка по социални дейности. Завършилите програмата получават  интердисциплинарна подготовка, съчетаваща знания, умения и компетенции в областта на психосоциалната рехабилитация с индивиди, групи и общности в съответствие със съвременните тенденции в европейски и глобален мащаб. Спецификата на тази програма цели подготовка на  висококвалифицирани специалисти за работа в психично-здравните служби чрез осигуряване на знания и умения за работа с хора с тежка психична болест и техните семейства, предлагайки многообразие от терапевтични подходи за възстановяване на изгубени социални умения и овладяване на умения за независим живот.

Дипломираните магистри по психосоциална рехабилитация могат да се реализират в социални  и здравни структури, както и във всички системи, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на социална работа.