Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно, за завършили ОКС „Бакалавър по Логопедия” - 2 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

 

Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 Анотация

Магистърската програма е предназначена за обучение на дипломирани бакалаври по логопедия, които имат базисна подготовка за логопедична работа сневрологично базирани комуникативни нарушения, афазия, генерализирани разстройства на развитието.

След завършване на обучението, магистърът "клиничен логопед" ще разполага с необходимите знания и умения за:

• Ефективно и компетентно провеждане на клинична логопедична практика;

• Оценка и диагностика на специфични комуникативни нарушения;

• Разработване и провеждане на терапия за възстановяване на нарушенията в сферата на общуването;

• Критична оценка и прилагане на научната база на доказателства в логопедичната терапия;

• Етично базирани професионални действия;

• Ефективно клинично мислене и вземане на решения във връзка с основани на доказателства практики;

• Ефективно управление на промените;

• Действия, които подкрепят самоопределение на всички клиенти;

• Действия, които да демонстрират прилагането на принципите на рефлективна практика;

• Сътрудничество и съвместната работа с други специалисти в рамките на мулти-дисциплинарен екип;

• Критична оценка на предоставяните здравни услуги и законодателството за хуманно отношение и обслужване в страната, Европа и в международен план.

Дипломираните магистърската програма "Клинична логопедия" могат да се реализират в сферата на логопедичната практика в държавни и частни институции/ кабинети и/или да извършват изследователска и образователна дейност съобразно професионалната си квалификация.