Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление 3.9. Туризъм - 2 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление различно от 3.9. Туризъм - 4 семестъра - Информационен пакет

редовно/задочно, за притежаващи ОКС „професионален бакалавър по....“ по специалности от професионално направление 3.9. Туризъм - 4 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

 Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Магистърската степен е предназначена да надгради теоретични знания и практически умения, даващи възможност за организиране на собствен бизнес и/или изпълнение на топ-мениджърски функции в развлекателната индустрия, представляваща неделима част от стопанската дейност в туризма. Поради това, в учебния план са дисциплини, които изграждат базата от знания, свързани с управлението, организирането, планирането и  маркетинга и  на предприятията, които създават необходимите за привличането на туристите атракции и оперират в областта на: туристическата анимация, организацията на спортни прояви и мероприятия, вариетените програми и хазартната дейност, продуцентската дейност, организацията и реализацията на театралните прояви и кино продукциите; организацията на фестивални и събитийни прояви и др.

Изисквания към подготовката на специалиста

Специалистът завършил образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Мениджмънт на развлекателната индустрия" притежава конкретни занания, компетентности и умения за взимането на самостоятелни управленски решения с висока степен на сложност в областите на:

 • плнирането, организирането и контрола върху при осъществяване на развлекателните дейности и прояви в туризма;
 • управлението на свободното време на туристите като основни потребители на продуктите, предлагани от развлекателната индустрия;
 • социалната психология и профилирането на аудиториите потребители на развлекателни дейности и прояви в туризма;
 • маркетинга на предприятията от развлекателнта индустрия по отношение различните видове емитивни туристически пазари;
 • инвестиционната дейност за нуждите на организирането, провеждането и пласирането на предлаганите развлекателни продукти в сферата на туризма
 • технологията на договарянето за науждите на развлекателните предприятия в туристическата индустрия;
 • корпоративни стратегии и ценообразуване в предприятията за алтернативен туризъм
 • управление на сигурността по отношение организирането и провеждането на различните видове развлекателни мероприятия и прояви.

Специалистът магистър:

 • познава спецификата на управление на отделните видове дейности (спортни, хазртни културни и пр. появи и мероприятия), предлагани като атракции и повод за реализация на туристическо посещение в туризма;
 • притежава висока степен на самостоятелност при вземане на управленчески решения в сферата на развлекателната дейност в туризма.

Това предполага в курса на обучение да се акцентира върху прилагането на теоретичните знания в симулирана ситуация и при решаване на конкретни практически казуси. При регулирането на този процес трябва да се спазва диалектическата връзка между втората и третата степен на обучение.

Натрупаните знания и практически опит следва да се прилагат интегративно при анализа на:

 • пазара на развекателните услуги в туризма;
 • бюджета на свободното време на туристите - потребители на продуктите, предлагани от развлекателната индустрия;
 • състоянието и развитието на разлвекателните дейности и необходимите за тях антропогенни туристически ресурси в различните географски райони;
 • прилагането на конкретните управленски практики в сферата на спортния туризъм, хазартния туризъм, събитийния туризъм, културния туризъм.

След завършване на обучението си в ОКС "Магистър", с професионална квалификация "Мениджмънт на развлекателната индустрия" могат да работят в сферата на бизнес, екологичен, културно-исторически, ловен, екстремен, спелеотуризъм, етнографски, етноложки и други видове туризъм, като управляват малки и средни туристически предприятия, както и на предприятията и организациите предлагащи продуктите на развлекателната индустрия за нуждите на туризма.

Завършилите обучението си по специалност "Туризъм" могат да упражняват следните професии и да заемат съответните длъжности съгласно "СПИСЪК-а НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.", представляващо Приложение 4 към Заповед № PД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г.:

- 1411/3001 Ръководител, отдел в хотел; 1411/3002 Управител, хотел; 1411/3003 правител, мотел; 1411/3004 Управител, пансион; 1412/3001 Управител, заведение за обществено хранене; 1412/3003 Управител, ресторант на самообслужване; 1412/3004 Управител, сладкарница/кафене; 1412/3005 Управител, бар; 1412/3006 Управител, ресторант; 1412/3007 Управител, стол; 1412/3009 Ръководител, отдел в ресторант;  1431/3001 Генерален секретар, спортна организация; 1431/7003 Главен секретар, спортна организация; 1431/7004 Директор на културна организация/културен институт; 431/7005 Директор, театър; 431/3006 Директор, кино; 1431/7007 Заместник-директор, институт/организация за културни дейности; 1431/7008 Заместник-председател, спортен клуб; 1431/7009 Заместник-председател, спортна организация; 1431/7010 Заместник-председател, дружество за физкултура и спорт; 1431/7011 Заместник-директор, театър; 1431/7012 Председател, спортен клуб; 1431/7013 Председател, спортна организация; 1431/7014 Председател, дружество за физкултура и спорт; 1431/3015 Управител, отдих/ почивна база; 1431/3016 Управител, спортни дейности; 1431/3017 Управител, казино; 1431/3018 Управител, бинго зала; 1431/3019 Управител, зала игрални автомати; 1431/3020 Управител, развлекателни/увеселителни паркове; 1431/6021 Ръководител, отдел в културните дейности; 1431/6022 Ръководител отдел, отдих; 1431/6023 Ръководител отдел, спортни дейности; 1431/6025 Управител културни дейности; 1431/6026 Спортен мениджър;  1439/3003 Управител, къмпинг; 1439/3004 Управител, туристическа агенция; 1439/3006 Управител, хижа; 1439/6007 Ръководител, отдел в туристически агенции; 1439/3009 Ръководител, конферентен център;